Jest praca w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Michał Skrzydło ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim. 

Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
–  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia,
– posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
– wykształcenie: wyższe, średnie
– staż pracy: niewymagany przy wyższym, 3 lata przy średnim.

Aplikacje należy złożyć do 8 maja.

Szczegóły poniżej.