Ostatnia sesja w tym roku. Przygotujcie się na ogromne podwyżki

W poniedziałek 23 grudnia, w miasteczkowskim ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Tym razem obrady rozpoczną się o godz. 14:00. 

Jednym z punktów sesji, będzie temat podwyżek za odbiór śmieci. Niestety ciężko jest znaleźć w sieci więcej szczegółów na temat planowanych zmian, ponieważ urzędnicy nie publikują w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich projektów uchwał — a są do tego zobligowani.

Ustaliłem jednak, że za segregowane śmieci mieszkańcy będą płacić ok. 25 zł od osoby, a za niesegregowane 50 zł od osoby. Wszystko teraz zależy od decyzji radnych, jednak podwyżki są nieuniknione.

Aktualnie w gminie Miasteczko Śląskie stawki wynoszą 14 zł za sortowane odpady i 25 zł za niesortowane.

Plan obrad:

1. Otwarcie obrad.
– stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2019 r.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
– sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
– sprawozdanie Burmistrza Miasta,
– sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2030.
6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia w całości Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim nr XII/ 122/19 dnia 25 listopada 2019 roku.
7. Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.
9.Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasteczko Śląskie, w roku szkolnym 2019/2020.
14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2020 r.
15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2020 r.
16. Projekt uchwały w sprawie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na I kwartał 2020 r.
17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na I kwartał 2020 r.
18. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.
19. Zakończenie obrad.

 

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK 

 

 

 

źródło: BIP