Praca w urzędzie. Potrzebny jest inspektor „ds. Veolia”

Burmistrz Arkadiusz Czech ogłasza nabór na stanowisko inspektora w wydziale gospodarki miejskiej. Nowy urzędnik między innymi będzie zajmować się kontrolą kanalizacji i wodociągów, czyli de facto będzie to kontrola działań francuskiej firmy Veolia.

Jest to całkiem nowe stanowiska w tarnogórskim magistracie. Co skłoniło włodarza do takiego ruchu? Czy władze miasta w końcu zrozumiały, że coś jest nie tak, skoro coraz częściej słyszy się o zapadniętej drodze, która to w wyniku awarii sieci wciąga pod ziemię połacie asfaltu?

ZOBACZ: Awaria oczyszczalni ścieków. W tle firma Veolia

 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej PWiK Veolia jest Franciszek Paśmionka.

Paśmionka ma pod swoimi „skrzydłami” dwie spółki ściśle powiązane z miastem.

Mowa tu o spółce MTBS (miasto Tarnowskie Góry jest jej największym udziałowcem) oraz ZNT (Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich, spółka w 100 proc. należąca do miasta).

Wydawałoby się, że to właśnie Paśmionka jest tą osobą zaufaną, skoro zarządza w dwóch spółkach o strategicznym znaczeniu.

Dziś jednak rozpisano konkurs na inspektora „ds. Veolia”.

Zakres wykonywanych zadań nowego urzędnika. 

 • Opracowywanie syntetycznych danych dotyczących aktualnego stanu urządzeń wod–kan oraz potrzeb miasta w tym zakresie.

 • Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnych nie będących na majątku Gminy w systemie komputerowym.

 • Sprawowanie nadzoru w zakresie racjonalnej gospodarki wodą w mieście, w tym na cele przeciwpożarowe.

 • Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gminnych sieci kanalizacyjnych.

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w tym:

  Opiniowanie wniosków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczących:

  – wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu,

  – analizy wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • Prowadzenie monitoringu wysokości opłat wodno-kanalizacyjnych w ościennych gminach województwa śląskiego.

 • Organizowanie działań związanych z usuwaniem awarii na sieciach kanalizacyjnych.

 • Uzgadnianie i opiniowanie przebiegu projektowanych tras uzbrojenia podziemnego.

 • Wydawanie warunków technicznych podłączeń do gminnych sieci kanalizacyjnych.

 • Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasach drogowych.

 • Prowadzenie spraw związanych z opłatami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni gminnych.

 • Prowadzenie, bieżąca aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz weryfikacja danych ze sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty świadczące usługi wywozu nieczystości płynnych, a także prowadzenie czynności sprawdzających wobec właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe.

 •  Prowadzenie spraw związanych z:

  a) udzielaniem zezwoleń na świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych oraz prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń,

  b) udzielaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

  c) przyłączeniem nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym prowadzenie czynności kontrolnych w terenie.

 •  Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi wymienione w pkt.16 a-b.

 •  Prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej po wydaniu ostatecznej decyzji nakazu.

 •  Współudział w prognozowaniu rozwoju urządzeń komunalnych na terenie miasta, w tym coroczna analiza i kontrola nakładów inwestycyjnych PWiK.

 •  Prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych wymienionych na obiekcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowniach.

 •  Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi działającymi na terenie Gminy, w tym:

  a) w zakresie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

  b) umów na dzierżawę urządzeń komunalnych,

  c) dopłat do taryfowych grup odbiorców wody i ścieków,

  d) bezumownych podłączeń do sieci kanalizacyjnej.

 •  Nadzór nad prawidłowością realizacji umów w zakresie swoich obowiązków. (..)

 

Przygotował
ŁUKASZ DUDEK 

 

 

źródło: BIP Tarnowskie Góry