Tarnowskie Góry: Skarga na dyrektorkę. Sesja Rady Miejskiej (26.08.2020)

26 sierpnia w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Plan obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry za lata
2018 – 2019.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu
24 czerwca 2020 r. oraz 8 lipca 2020 r.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 – 2028.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2020 rok.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie uczczenia
czterdziestej rocznicy utworzenia Niezależnego Samorządowego Związku
Zawodowego „Solidarność”.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zwolnienia z opłaty
i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta
Tarnowskie Góry.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie dokonania zmiany
w składzie Rady Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki
i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 11.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały
Nr VI/80/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi
Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Turystyki.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Piotra Skargi.
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzelniczej.
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Górnej i ulicy Lipowej.
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Tarnowskich
Górach.
23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Tarnowskich
Górach.
24. Zamknięcie obrad.