Praca w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Michał Skrzydło ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym.

Do niedawna stanowisko inspektora we wspomnianym referacie sprawowała Monika Kotara, która jest na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe
b) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) obywatelstwo polskie,
d) zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowana opinia,
f) znajomość zagadnień dot. funkcjonowania samorządu, zwłaszcza organów gminy,
g) znajomość obsługi komputera
2. Wymagania dodatkowe:
a) zdolność komunikowania się, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
kreatywność, systematyczność
b) staż pracy: 3 lata

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Organizacyjno-techniczne przygotowywanie sesji i komisji Rady.
2) Sporządzanie i prowadzenie zbioru protokołów posiedzeń Rady.
3) Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady oraz przekazywanie ich do realizacji Burmistrzowi lub innym właściwym jednostkom.
4) Przekazywanie uchwał organom nadzoru.
5) Przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
6) Ewidencjonowanie i udostępnianie aktów prawnych stanowionych przez organy gminy oraz ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym.
7) Nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi przez zainteresowane jednostki na wnioski komisji i interpelacje radnych.
8) Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych.
9) Koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznych, udzielanie odpowiedzi na wnioski dotyczące spraw prowadzonych przez referat organizacyjny.
10) Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonego z zakresu działalności Referatu Organizacyjnego.

Więcej szczegółów znajdziecie poniżej lub pod linkiem TUTAJ

ŁUKASZ DUDEK

źródło: BIP Miasteczko Śląskie