Blandyna Kąkol będzie ławnikiem w Sądzie Rejonowym

Fot. UM Kalety

14 października w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się sesja Rady Miejskiej. 

Jednym z ważniejszych punktów obrad były wybory ławników na kadencję od 2020-2023. W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrana została pani Blandyna Kąkol.

Poniżej nagranie z sesji.

  • Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
    Nr 89/XI/2019 zmieniającą uchwałę Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
  • Nr 90/XI/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kalety.
  • Nr 91/XI/2019 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymogów formalnych.
  • Nr 93/XI/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3248S ul. Fabryczna w Kaletach”.
  • Nr 94/XI/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.
  • Nr 95/XI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
    W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił zebranym wyniki kontroli z kontroli dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres obowiązywania 3 letniej umowy, która zakończyła się z dniem 31.12.2018 r.

źródło: UM Kalety