Budżet na 2020 rok. Sesja Rady Miejskiej (WIDEO)

18 grudnia w tarnogórskim magistracie odbyła się sesja Rady Miejskiej. 

Podczas obrad radni uchwalili między innymi budżet miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok. Poniżej nagranie.

 

Plan obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu
27 listopada 2019 r.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2019 rok.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich
Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na objęcie nowych udziałów w Zarządzie Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach i pokrycia udziałów wkładem pieniężnym.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego
gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli położonych w Tarnowskich
Górach w otoczeniu dworca Polskich Kolei Państwowych.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania
osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina
Tarnowskie Góry jest organem prowadzącym.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia
Gminy Tarnowskie Góry do realizacji programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2019 roku.
17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2020
roku.
18. Zamknięcie obrad.

 

 

źródło: BIP