Po wakacjach radni biorą się do pracy. Mieszkańcy „niemile” widziani

18 września o godz. 12.00 w sali sesyjnej miasteczkowskiego Ratusza odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Niestety Burmistrz nadal nie kupił mikrofonów do transmisji na żywo. 

Sesja odbywa się o godzinie 12, więc zapewne zainteresowani mieszkańcy nie przyjdą na obrady, ponieważ będą w pracy.  W wielu gminach sesja rozpoczyna się o godz. 14 czy nawet o 15. Jest to kolejny dowód na to, że obietnice wyborcze przyjaznego urzędu były tylko pustymi sloganami wyborczymi.

Pomijając jednak fakt mało przyjaznej godziny, warto zastanowić się, dlaczego Burmistrz Skrzydło broni się rękami i nogami od zakupu mikrofonów? Mama dziwne wrażenie, że Skrzydło celowo chce utrudniać odbiór sesji przez mieszkańców.

Wystarczy wejść na stronę urzędowych transmisji, aby sprawdzić, jak ciężko się słucha relacji z obrad. Niektórzy radni mówią bardzo cicho i do tego słychać dźwięk nadjeżdżających samochodów.

Transmisję z lipca możecie zobaczyć TUTAJ 

Poniżej plan obrad. 

1. Otwarcie obrad.
– stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 czerwca 2019 r. oraz  z IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca 2019 r.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
– sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
– sprawozdanie Burmistrza Miasta,
– sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie”.
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2030.
14. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
16. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie.
17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2019 r.
18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na IV kwartał 2019 r.
19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na IV kwartał 2019 r.
20. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na IV kwartał 2019 r.
21. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.
22. Zakończenie obrad.

źródło: UM Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK