Gmina Zbrosławice zagrożona ptasią grypą

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje, że na terenie Gminy Zbrosławice został wyznaczony obszar zagrożony ptasią grypą.

Ptasią grypą są zagrożone sołectwa: Jasiona, Łubie i Kopienica.


W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

 • środki określone w pkt 1 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

 • środka określonego w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki;

 • środka określonego w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się;

 • środki określone w pkt 1 – 5 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

Obszar zagrożony ptasią grypą w Gminie ZbrosławicePowiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje, że na…

Publiée par Gmina Zbrosławice sur Mercredi 11 mars 2020

 

źródło: UG Zbrosławice