Grudniowa sesja w powiecie

17 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

PLAN OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok (druk nr 125/2019).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 (druk nr 126/2019).
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (druk nr 127/2019).
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 (druk nr 110/2019).
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 111/2019).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 117/2019).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej (druk nr 123/2019).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 (druk nr 124/2019).
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 118/2019).
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 119/2019).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 120/2019).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 121/2019).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (druk nr 122/2019).
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.

 

 

źródło: powiat tarnogórski