Miasteczko Zdrój

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  przeprowadził kontrolę w Hucie „Miasteczko Śląskie”.   

Kontrola przeprowadzona w dniach od 16.10.2018r. do listopada 2019 wykazała naruszenie dopuszczalnych stężeń chlorków i siarczanów w odprowadzonych ściekach do wód potoku Woda Graniczna za pośrednictwem rowu opaskowego.

Inne pomiary, które huta zlecała, nie wykazały nieprawidłowości.

Zakład wykonał wszystkie wymagane pozwoleniem pomiary, które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm emisji.

Pomiar hałasu. Od 15 do 16 marca 2018 wykonano stosowne pomiary w czterech punktach pomiarowych (..) Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Poniżej informacja, która została opublikowana na stronie urzędu. 

 

„Przedmiotowa kontrola wykazała:

Naruszenie dopuszczalnych wartości stężeń chlorków i siarczanów w odprowadzanych ściekach do wód potoku Woda Graniczna za pośrednictwem rowu opaskowego.

WIOŚ zobowiązał hutę do kontynuowania podjętych działań w celu ograniczenia zawartość ww. substancji w ściekach przemysłowych przed wprowadzeniem ich do wód potoku.

W celu wyeliminowania zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwości zapachowych generowanych z huty, w 2019 roku zakład wdrożył dwa zadania modernizacyjne:

  • dezodoryzację gazów za pomocą gazowego ozonu (metodę opracował Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach),

  • hermetyzację instalacji spustu żużla z pieca szybowego.

Huta posiada decyzję – pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego, które nakłada na zakład obowiązek monitorowania procesów technologicznych poprzez wykonywanie okresowych pomiarów emisji ze wszystkich instalacji technologicznych. Podczas kontroli ustalono, że zakład wykonał wszystkie wymagane pozwoleniem pomiary, które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm emisji.

W związku trym, że obowiązujące przepisy prawa nie określają standardów dotyczących zapachów i odorów – huta nie wykonała takich pomiarów.

Decyzja – pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa określa dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska w wysokości 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Zobowiązuje także hutę do wykonywania okresowych pomiarów emisji hałasu na terenach najbliższej zabudowy. Od 15 do 16 marca 2018 wykonano stosowne pomiary w czterech punktach pomiarowych:

P1 przy ul. Ks. Wyciślika 58,

P2 przy ul. Karpackiej 13,

P3 przy ul. Cynkowej 9,

P4 przy ul. Cynkowej 29.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.”

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK 

 

 

źródło: UM Miasteczko Śląskie