Jest praca w urzędzie. Można zarobić 5 tys. zł

Fot. UM Tarnowskie Góry

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach szuka osoby na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lokalowej. 

Proponowane wynagrodzenie to 5 tys. zł brutto + ewentualne premie i nagrody. Aplikacje należy złożyć do 9 grudnia.

 

Wymagania niezbędne:
– obywatelstwo polskie,
– wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo,
– doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 letni staż pracy,
– posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami i sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
– Przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– prawo jazdy kat. B,
– znajomość przepisów prawnych:
• ustawy prawo budowlane,
• ustawy prawo zamówień publicznych,
• ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

Umiejętności:
– biegła znajomość obsługi komputera – obsługa pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,
– umiejętność fachowej oceny zjawisk technicznych i samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Więcej szczegółów poniżej.