Kolejna skarga. Tym razem na kierownika GOPS w Świerklańcu

Fot. tarnogorski.info

30 grudnia w świerklanieckim magistracie odbędzie się sesja Rady Gminy. Jednym z punktów obrad będzie rozpatrzenie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu. 

W skardze skarżący zarzuca kierownikowi pozbawienie prawa do ubezpieczenia społecznego i zasiłku stałego, w związku z faktem, że skarżący wspólnie zamieszkuje z kuzynem, co zostało uznane za wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. – czytamy  w w projekcie uchwały.

Rozpoczęcie sesji o godz. 16:30.

 

Więcej szczegółów poniżej. 

Plan obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 184 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 185 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 186 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 187 w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świerklaniec.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 188 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerklaniec w roku szkolnym 2019/2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 189 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 190 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 191 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklaniec na 2020 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 192 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2020 – 2037.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2020 rok.
14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25.11.2019 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 05.12.2019 r.
15. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie.

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK 

 

źródło: BIP