Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020 rok

Na zdjęciu skarbnik miasta Ewelina Skrabania-Różycka

Dzisiaj tj. 25 listopada o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej. 

Najważniejszym punktem obrad będzie pierwsze czytanie projektu uchwały budżetu miasta na 2020 rok.

Poniżej plan obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2019 r.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2030.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” wraz z terenami przyległymi.
7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
8. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
10. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
11. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2020 rok oraz dyskusja nad projektem.
12. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.
13. Zakończenie obrad.