Radni obradowali podczas sesji. Zobacz co mówili

23 października radni z Tarnowskich Gór obradowali podczas sesji Rady Miejskiej. 

Poniżej plan obrad i nagranie z sesji.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 25 września 2019 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 – 2028.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2019 rok.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1 września 1939 r., w których wykonano remont: elewacji, fundamentów, dachu lub wykonano roboty budowlane polegające na ich dociepleniu.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2020”.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016 – 2022.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Świerklaniec,
Gminą Tworóg, Gminą Zbrosławice oraz Gminą Kalety w sprawie powierzenia Gminie
Tarnowskie Góry realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie utworzenia
i przystąpienia do Tarnogórskiej Organizacji Turystycznej.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy ul. Długiej w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.
15. Zamknięcie obrad.

źródło: BIP Tarnowskie Góry