Sesja w czasie epidemii (WIDEO)

7 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbyła się nietypowa sesja Rady Miejskiej. 

Sesja w czasie epidemii.

 

Plan sesji

1. Otwarcie obrad.

– stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lutego 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2020 r.

4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

– sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

– sprawozdanie Burmistrza Miasta,  sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.

7. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/ 142/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/ 129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

9. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/ 129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r, w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2020 roku.

18. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

20. Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

21. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych.

22. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.

23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

24. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2020.

25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasteczko Śląskie na lata 2020 — 2025.

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu gminy Miasteczko Śląskie.

27. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2020 r.

28. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2020 r.

29. Projekt uchwały w sprawie Komisji Infrastruktury Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na II kwartał 2020 r.

30. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na II kwartał 2020 r.

31. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.

32. Zakończenie obrad.

 

źródło: UM Miasteczko Śląskie