Sesja w Ożarowicach. Zobacz nagranie

29 listopada w Urzędzie Gminy odbyła się sesja Rady Gminy Ożarowice.

Retransmisję z obrad możecie zobaczyć w linku poniżej:

OGLĄDAJ NA ŻYWO – SESJA W GMINIE OŻAROWICE

PLAN OBRAD

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XI/2019.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019 – projekt  nr 1/XII,
6.2)  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ożarowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ożarowice
– projekt nr 2/XII,
6.3)  określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2020 rok – projekt nr 3/XII,
6.4)  obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – projekt 4/XII,
6.5)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2020 rok –projekt nr 5/XII,
6.6)  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2020 rok
–projekt nr 6/XII,
6.7)  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice
– projekt nr 7/XII,
6.8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 8/XII,
6.9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XII,
6.10) uchylenia Uchwały nr XVIII/245/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 10/XII.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Sprawy różne.

źródło: UG Ożarowice