Urząd w Pyskowicach szuka pracownika

Fot. UM Pyskowice

Burmistrz Pyskowic ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Biurze Informatyki Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Praca na pełny etat. 

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu informatycznym lub technicznym związanym
z zakresem wykonywanych zadań.
2. Znajomość podstaw funkcjonowania systemów informatycznych.
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:
1) ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
2) ustawa o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1330),
3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej.

Więcej szczegółów poniżej.

źródło: BIP