Wójt Marek Cyl jednogłośnie otrzymał wotum zaufania

27 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy Świerklaniec. Wójt Marek Cyl jednogłośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

– Należą się teraz słowa podziękowania. Dziękuję pani skarbnik Annie Hojce, która dba o finanse naszej gminy. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świerklaniec oraz pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. To dzięki Waszej ciężkiej pracy Gmina Świerklaniec tak świetnie się rozwija – mówił włodarz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Świerklaniec za 2019 rok:
− przedstawienie Raportu o stanie Gminy Świerklaniec za 2019 rok,
− debata nad raportem – Radni,
− debata nad raportem – mieszkańcy,
− rozpatrzenie projektu uchwały nr 249 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklaniec
wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2019 rok oraz
udzielenie Wójtowi Gminy Świerklaniec absolutorium z tego tytułu:
− omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za rok 2019 wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Świerklaniec, sprawozdania finansowanego Gminy
Świerklaniec za rok 2019,
− przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świerklaniec,
− przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Świerklaniec,
− przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świerklaniec,
− dyskusja,
− rozpatrzenie projektu uchwały nr 250 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Świerklaniec za 2019 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świerklaniec za 2019 rok,
− rozpatrzenie projektu uchwały nr 251 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklaniec
absolutorium za 2019 rok.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2020 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 252 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Świerklańcu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 253 w sprawie zbycia nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 254 w sprawie zbycia nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 255 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 256 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świerklaniec na lata 2020-2037.
11. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.07.2020 r.
12. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym
oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie.

 

źródło: UG Świerklaniec