Publikujemy raport końcowy badania nad amantadyną. Ekspert: Ma spore nieścisłości

Dr Włodzimierz Bodnar fot. tarnogorski

Wskazany raport i tym samym badanie TITAN ma spore nieścisłości w grupach między placebo a amantadyną. W szczególności w grupie powyżej wieku 65+ po stronie amantadyny było o 50% więcej pacjentów w stosunku do placebo. Tak samo w grupie amantadyny było odpowiednio 40% więcej osób chorych na cukrzycę, a także o 70% więcej mających schorzeń sercowo-naczyniowych – zauważa dr Włodzimierze Bodnar. 

Portal tarnogorski.info dotarł do raportu statystycznego z analizy końcowej z badania skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19. Badanie było prowadzone przez Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach.
W lutym 2022 roku podczas konferencji prasowej przedstawiono wstępne wyniki badań, które według oficjalnych komunikatów wykazały, że nie ma różnic pomiędzy grupą osób leczonych amantadyną, a grupą pacjentów przyjmujących placebo. 
W ostatnich dniach przesłaliśmy raport końcowy do dr Włodzimierza Bodnara i poprosiliśmy o komentarz. Przypomnijmy, że znany specjalista chorób płuc od wielu miesięcy postuluje stosowanie amantadyny w kuracji zakażenia SARS-CoV-2.

Dr Włodzimierz Bodnar

„Wskazany raport i tym samym badanie TITAN ma spore nieścisłości w grupach między placebo a amantadyną. W szczególności w grupie powyżej wieku 65+ po stronie amantadyny było o 50% więcej pacjentów w stosunku do placebo (39 vs 25). Tak samo w grupie amantadyny było odpowiednio 40% więcej osób chorych na cukrzycę (25 vs 18), a także o 70% więcej mających schorzeń sercowo-naczyniowych (16 vs 9).
Te trzy składowe, czyli wiek, cukrzyca i choroby naczyniowe mają największy wpływ na przebieg COVID-19, w tym na ryzyko zgonu pacjenta. Te wszystkie trzy parametry były na znaczną niekorzyść grupy amantadyny, co finalnie mogło znacznie zaburzyć wynik badania i powodując jego niezwykle niską wiarygodność:
źródło: GCM Katowice, badanie TITAN

 

 • Osoby starsze (65+) według danych amerykańskiego CDC mają większe ryzyko zgonu w związku z COVID od 3-krotne do 10-krotne w stosunku do grupy 50-64 lata. [1]
 • W szczególności osoby z cukrzycą mają o 87% większe ryzyko zgonu w związku z COVID-19 i 288% większe ryzyko stanu krytycznego zagrażającemu życiu. [2]
 • Zaś osoby z chorobami naczyniowymi mają aż o 400% większe ryzyko zgonu w związku z COVID-19. [3].
Stąd tak przeprowadzone badanie i wyciąganie z niego wniosków o niedziałaniu amantadyny jest niepoparte naukowo. Wręcz nakładając powyższe dane światowe, można się pokusić właśnie o skuteczność amantadyny? W samych wnioskach wskazano, cytując:
„współczynnik ryzyka dla czasu powrotu do zdrowia w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej dla całej populacji 186 pacjentów włączonych do badania wynosił 0.94 i nie pozwalał na skuteczną analizę wielkości populacji badanej potrzebnej do określenia skuteczności amantadyny w stosunku do placebo.”
Powoduje to, że obecne dowody naukowe nadal wskazują na potencjalną skuteczność amantadyny. Ich listę przytoczyliśmy na naszej stronie internetowej: TUTAJ
Jako ciekawostkę warto dodać, że w tym samym badaniu pojawia się następujące stwierdzenie wobec leku, który nadal jest rekomendowany i stosowany w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19. Dziwi niesymetryczność w rekomendacji leczenia wobec bardzo drogiego leku w stosunku do taniej amantadyny, cytując:
„Analiza wykazała, iż remdesiwir nie miał istotnego statystycznie wpływu na skrócenie czasu do wyzdrowienia pacjentów w badanej populacji. Podobnie, analiza podgrup względem remdesiwiru wykazała nieistotne statystycznie różnice w czasie zgonu oraz przeniesienia na OIT.”
Źródła:
 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html
 2. https://www.medscape.com/viewarticle/973944
 3. https://www.reccardioclinics.org/en-mortality-associated-with-cardiovascular-disease-articulo-S260515322030114X
Dr Włodzimierz Bodnar 

Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas fragmenty z analizy końcowej badania TITAN. 

 • „Badanie kliniczne TITAN miało na celu ocenę hipotezy czy zastosowanie amantadyny w wysokich dawkach u chorych hospitalizowanych we wczesnej fazie umiarkowanej lub ciężkiej postaci COVID-19 w por wnaniu do placebo skr ci czas trwania choroby oraz zmniejszy ryzyko zgonu chorych i leczenia inwazyjną wentylacją mechaniczną w oddziałach OIT (Oddziałach Intensywnej Terapii).
 • Do udziału w badaniu zakwalifikowani zostali pacjenci leczeni w szpitalu, z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, z umiarkowaną lub ciężką postacią COVID-19, u których pierwsze objawy wystąpiły nie wcześniej niż 10 dni przed włączeniem do badania. W czasie trwania badania sponsor podjął decyzję o wydłużeniu okresu z 7 do 10 dni od początku wystąpienia pierwszych objawów jako kryterium włączenia pacjentów do badania.
 • W okresie pomiędzy 8 kwietnia 2021 a 10 lutego 2022 roku do badania zostało zrekrutowanych 190 pacjentów, którzy spełniali kryteria włączenia określone w protokole i zostali zrandomizowani do jednego z dwóch ramion badania
 • „Analiza końcowa obejmowała dane kliniczne 186 pacjentów włączonych do badania, spośród których 152 osoby wyzdrowiały, 17 osób zmarło, 3 osoby w 28 dniu obserwacji nadal znajdowały się w szpitalu a pozostałe 14 osób wycofało zgodę, zostało wyłączonych z badania decyzją badacza lub kontakt z nimi został utracony.”

Wybrane wnioski z analizy końcowej

 • „Celem analizy końcowej obejmującej dane kliniczne 186 pacjentów włączonych do badania do dnia 10 lutego 2022 roku była ocena hipotezy czy zastosowanie amantadyny u pacjentów hospitalizowanych we wczesnej fazie umiarkowanej lub ciężkiej postaci COVID-19 skróci czas trwania choroby oraz zmniejszy ryzyko zgonu chorych i leczenia inwazyjną wentylacją mechaniczną w oddziałach OIT w porównaniu do placebo.”
 • „Wyniki analizy statystycznej opartej na dostępnych danych nie wykazały statystycznie istotnej, większej skuteczności stosowania amantadyny względem placebo w skracaniu okresu leczenia COVID-19 (pierwszorzędowy punkt końcowy) oraz ograniczaniu częstości zgonów i konieczności leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii (drugorzędowe punkty końcowe). Nie odnotowano także istotnej różnicy w częstości występowania zdarzeń niepożądanych podczas stosowania amantadyny w porównaniu do placebo.”
 • „Ponadto, nie stwierdzono również nieistotnych statystycznie tendencji na korzyść stosowania amantadyny. Według przyjętego modelu Cox i przy założeniu mocy badania 0.90 zwiększenie liczby włączonych pacjentów do badania do pierwotnie planowanych 500 osób nie mogłoby z oczekiwaną siłą wykazać skuteczności amantadyny w porównaniu do placebo.”
 • „Przy założeniu mocy badania 0.88, która wynikała z analizy podgrupy pacjentów stosujących placebo lub amantadynę i wykazujących objawy COVID-19 od mniej niż 7 dni (Ryc. 4) oraz istotności statystycznej 5% oraz przy założeniu, że 82% pacjentów osiągnie punkt końcowy, 2602 pacjentów musiałoby zostać zrekrutowanych do badania, aby wykazać efekt terapeutyczny amantadyny. Jednak współczynnik ryzyka dla czasu powrotu do zdrowia w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej dla całej populacji 186 pacjentów włączonych do badania wynosił 0.94 i nie pozwalał na skuteczną analizę wielkości populacji badanej potrzebnej do określenia skuteczności amantadyny w stosunku do placebo.”

Pełny raport poniżej 

źródło: tarnogorski, Materiały GCM Katowice